ה"סשת ,"ןמציו" רפס תיב ,ךמותה תווצה
: דוסיה תחנה
םאתהב הליגרה ותביבסב דליה לש ותובלתשהל הבר תובישח הנשיש םינימאמ ,רפסה תיב לש ךמותה תווצה ,ונא
םירומ ,תוכנחמ - רפסה תיב תווצ לכ לש תפתושמ הדובע לע םידיפקמ ונא ,ךכיפל .ולש ישיאה בצקהו ויתולוכיל
.םידליה תלכהב בושח דיקפת שי רמושלו תיבה באל םג .תלהנמו תצעוי ,םייעוצקמ

?ךמותה תווצב ימ
.בחרומ ךמות תווצו םצמוצמ ךמות תווצמ בכרומ ךמותה תווצה
תונמואב תלפטמ ,קוסיעב האפרמ ,בוליש תורומ ,תצעוי ,רפסה תיב תיגולוכיספ תא ללוכ בחרומה ךמותה תווצה
.בולישה תורומו תצעויה תא ללוכ םצמוצמה תווצה .העונת-בתכב תלפטמו
.ךשמהב בחרוי וילע דיקפת ךמותה תווצה ישנאמ דחא לכל

:תווצכ וניתדובעל דוסיה תחנהכ הכימת
יפל - םידליבו ,םידליה םע ותדובעב יכוניחה תווצב םיכמות ,םתוחמתהו םתועצקמתה יפ לע ,ךמותה תווצה ישנא
.םינושה םהיכרצ
:תווצב הכימתה
.םידימלתה יישקל היטפמאו תועדומ תריציב·
.דחוימה ךוניחה תרגסמב םינוש םיכרצו תויעב ,הדימל תויוקל יאשונב - םירומ רדח תאילמב הרבסה ·
.ישוקה תורוקמ יוהיזו ןוחבאב הרזע·
הרזע יכוניחה תווצה לבקמ ,תוישיאה תוינכותה תיינב תרגסמב .תוינדיחי תוידומיל תוינכות תיינבב·
.('דכו תוניחב ,תודובע תביתכ ,םיבותכש) דליה יכרצל הארוה תוטישו הדימל ירמוח תמאתהב
:םידימלתב
תנקתמ הארוה·
קוסיעב יופיר·
תונמואב היפרת·
הכימת תוצובק·
העונת-בתכ·:ז"ול
.עובשל תחא ולהנתי םצמוצמה ךמותה תווצה תובישי
.תועובש הששל תחא ולהנתי בחרומה ךמותה תווצה תובישי

:םצמוצמה תווצה לש םישגפמה תרטמ
םירומ) .םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי םע עובשה ךלהמב תולועש םירומו םידלי לש תויעבל הנעמו הכימת ןתמ .1
(תווצה לש תויעובשה תושיגפל ףרטצהל ךרוצה יפל ולכוי ןיינעב םיעגונה
.הנשה לכ ךשמל י"חת תיינב לש הדובע לדומו םינמז חול תעיבק .2

:בחרומה תווצה לש םישגפמה תרטמ
:םינוירטירק רפסמל תוסחיתה ךות השענ יופימה .םידליה ןיב תועשה תקולחו רפסה תיב יכרצ יופימ .1
.דליה לש םייתרבח /םיישגר /םיידומיל םיישק .א
.התכב תויתרבח תויצקארטניא .ב
.םינוידו "CASE STUDY" תלעה ךרד תימוחת-ןיב הירפהו תפתושמ הדימל .2
.םידחוימה םיכרצה ילעב םידליה לע ,תיטסילוה ,תיתכרעמ תולכתסה .3
.תוירוטוטטס תודעוו בוליש תודעו ןומיז .4

:בולישה תועש תקולח
.תוירוטוטטס תודעו רחאל רפסה תיב תווצ י"ע תואכז ולבקש םידלי ויהי תועש ולבקיש םידלי
רתוי וא דחאב רפסה תיבו התכה תכרעמל לגתסהל םישקתמה םייתייעב-בר םידלי ויהי בוליש תועש ולבקיש םידליה
.יתרבח-ישגר-ידומילה - םימוחתהמ
.דוסי תויונמוימב התכה תמרמ הלעמו םייתנש לש םירעפ - תידומיל תולגתסהב ישוק·
תריציבו תויתרבח תויצאוטיס תנבהב ,םיקוחו תומרונ תלבקב ישוק - תיתרבח תולגתסהב ישוק·
.תויתרבח תויצקארטניא
תויוצרפתהו תימצע הטילשב ישוק ,םיקופיס תייחד ,תוכמס ,תורמ תלבקב ישוק - תישגר תולגתסהב ישוק·
.תויופצ יתלב תומילא

תרומ י"ע תישענ תינכתה תיינב .י"חת דליל תונבל שי ךכ םשל .התכב דליה בוליש איה וניתרטמ - י"חת תיינב
םידומילה תינכת לש המאתה תכרענ םייעוצקמה םירועשב .דחי התכב םידמלמה םיפסונ םירומו תכנחמה ,בולישה
ןיבל התכב םיפסונה םייעוצקמה םירועשבו בולישה תועשב השענה ןיב יבקעו ףיצר רשק שרדנ .דליה לש ויכרצל
.תכנחמה תועשב השענה

:בולישה לס ידלי םע הדובעה ךילהת
תיב ידימלת לש םיכרצה רותיאו עדימ תלבקל םידומילה תנש תליחת ינפל תוירוטוטטס תודעוול םירוה ןומיז .א
.רפסה
ללכו תועשה לסל םאתהב רחא לופיט וא/ו בוליש תועש לבקמ םידליהמ ימ ךמותה תווצה י"ע הטלחה .ב
.רפסה תיבב םיכרצה
.תועש לבקי אל דליה י"חת אלל .םידומילל ןושארה עובשב בולישה תורומו תוכנחמה י"ע י"חת תיינב .ג
.הדימלה לע דימלתה לש תוירחא תחיקלו י"חתב דימלתה ףותיש .ד
.הדובעה תינכתב םירוהה ףותיש .ה
תא םג עדיל הילע ,םירוהה תא תנכדעמ בולישה תרומ רשאכ .םינושה םילפטמהו םירוהה םע ףיצר רשק .ו
.הרקמה יבגל תכנחמה
.רמוחה תא םילשהל ול רוזעל ,דימלתה אצוי הרועשמ רשא הרומה לע .ז
שודיחו הכרעה ,הרקבל תכנחמהו ךמותה תווצה ןיב שגפמ היהי ,שארמ ועבקיש םיכיראתב ,הנשב םיימעפ .ח
.י"חתה

הכרעה יכרד
ףטושה הדובעה ךילהתב .םוקמלו ןמזל םאתהב הנוכנ ,דימלת לכל תינבנה תללוכ הדובע תינכות יכ םינימאמ ונא
תובישיל םיאבומ םיאצממה .תינכותה תוליעי רחא בוקעל תנמ לע בולישה תורומ י"ע תבצעמ הכרעה תמייקתמ
ףורצ ,תועש רפסמ יוניש :ומכ תינכותב םייוניש םיכרוע ךרוצה תדימבו תונקסמ םיקיסמ ,םהב םינד ,ךמותה תווצה
.םידליה לש םדוקפת יבגל התכה תכנחמ םע ףיצר רשק םייקש ןבומכ .דועו ךנוח הרומ ,תונוש הכימת תוצובקל
,ךמותה תווצה ירבח לכ םיחכונ הלא תובישיב .הנשה ךשמב םימעפ שולש בוליש לס תובישי תומייקתמ ,ליבקמב
תומדקתהב םינד הלא תובישיב .רפסה תיב תיגולוכיספו א"יתמ תכירדמ ,תצעוי ,רפסה תיב תלהנמ ,תוכנחמ
.ךכב ךרוצ שיש הארנ םאב תוינכותה תא שדחמ םינחובו םידימלתהתועש תלבק יבגל םירוה עודיי ךילהת
.הרובד י"ע ועדויי השדח ולש תכנחמהש דלי וא ,שדח םוחתב תועש לבקמש דלי לש וירוה
.תוכנחמ י"ע ועדויי םיכישממ םידלי לש םהירוה
.ולבקיש לופיטה םוחתו םידליה תומש םע המישר לבקת תכנחמ לכ
םיתחי השיגפה ןמזב .םירוהה םע תינושאר השיגפ עבקי הזו ,לפטמ/הרומה תא עדיית רושיא הלבקש תכנחמ
.תועש תלבק רושא לע םירוהה תא לפטמ/הרומה