ןורפעו ףד איצוהל


תדלוה םויב תבשחוממ הגיגח
ןור לש ותדלוה םוי עיגה הנה
.ןובשחמ ול התנק תינור ותוחאו
,םיבושיחב דיימ חתפ בהלנה ןור
:םירפסמ דועו דוע וילא רביחו1 רפסמב ליחתה
.םיפסונ םיבקוע םירפסמ םהירחאו2 ,3 ,4
ץחל אוה= ה רותפכ לע רצק ןמז רחאל
.ךסמה לע הארנ100 רפסמהו
הלודגה תינורל האצותה תא הארה ןור
.הלועפב ותחלצה לע הוואגב רפיסו
:ליגב תינור הקחצ אלפה הברמל ךא
" ליגרתה ךלהמב ךליג רפסמ תא תחכש, ינור"
? םויה ןור המכ ןבונתוא ורדיס
. לויטל האצי, םידימלת האממ תוחפ הנומה", ינומכחת" ס"היבמ' ה תותיכ תבכש
!" תושלשב ורדתסה: "הרומה השקיב לולסמה תליחתב
!"ישילש ףתוש ול ןיאש דחא גוז ראשנ: "לארה ארק
!" תויעיברב ורדתסה, ןכ םא: "הרומה הרמא
!" יעיבר ףתוש הל ןיאש הישילש הראשנ: " יעור ארק
!"תוישימחב ורדתסה, ןכ םא: " הרומה הרמא
!" ישימח ףתוש הל ןיאש הייעיבר הראשנ: " יתימא ארק
. םידימלתה תא רופסל הרומה הטילחה
!" רופסל ילב םידימלתה רפסמ תא תעדל רשפא, הרומה: " רמאו םכחה לאננח ץפק

?דציכהםיריחמ טלס
,החמשו הלהצ הלודגה ריעב
.החתפנ ףוס ףוס השדח הדעסמ
,םיעט לכואה תדחוימ הדעסמה
.םיטירפת רפסמ םיעצומ םש םיחרואלו
,ריחמ ונשי טירפת לכל
.ריקה לע טלשב בותכה
,תעדל הצורל היעב הנשי ךא
. תחלצב ול חנומה לכאמ לכ לש וריחמ המ
:םימכוסמ םיריחמה םדיצלו םיטירפתה םכינפל

לכאמ לכ לש וריחמ תא ואצמ
! לקו טושפ הז ושאייתת לא