ה"סשת םידומילה תנשל ןמציו רפס תיב םיטקייורפ

םידליה תרבח חופיט -יתרבח ךוניח .1
.המזויו ,תוברועמ ,תוירחאל ךנחלו תירפס תיבה היישעב רפסה תיב לכ תא ברעל הרטמה
תורטמ תעיבק לש ךילהת ורבעי םידליה ,היישע לש םוחת ורחב תוכנחמהו רפסה תיב
,תדלוה םוי 'ב הבכש ,םינגה תא ךונכת 'א הבכש .עוציבו תונויער תאלעהו
,רפסה תיב ידיל םיקחשמ םינוב 'ה הבכש ,ינוציח ףוג וכנחי 'ד הבכש ,רפסה תיב חופיט 'ג הבכש
.ןותיע וכרעי 'ו הבכש

"תונגומ" טקייורפ.2
תושוחת םודיקל יבטימ םילקא רשפאל ותרטמו םידימלתו םירוה ,םירומל רבעוי הז טקייורפ
,תורורב תובוגת תעיבק ,םירורב םיקוח תעיבק לולכי טקייורפה .םוקמה יאה דחא לכ תונגומהו תוכיישה
.'וכו תרושקת ץוע תייב

רפסה תיבב רושיגה.3
,הבשקה תודדועמה םיכרדב תלעופו הנימאמה הרבח רפסה תיבב רוציל הדעונ רושיגה תינכות
תויתרבח תויעב םע דדומתהל םילכ רפסה תיב ידימלת ידיב תתל איה רושיגה תינכות תרטמ .הכימתו גולאיד
המילא אל הרבח רוציל הרטמב היתפמאו הבשקה תויונמוימ חתפלו ,םוי םויה ייחב םילקתנ םה םהב
.םיכוסכיס ןורתפל תויורשפא הריכמה

תישיא תוכנוח .4
.ותיא רשקה תא וחפתיו תדחוימ תוסחייתהל שרדנה דחא דימלת ץומיא לש םינכותב ולעפי םייעוצקמה םירומה הנשה
.ויכרצל הנעיש ירחא יתועמשמ םדאל השיג תכנחמה לש םיישפוחה םימיב דחוימב דימלתל רשפאל איה הרטמה

ו-ד תולוחה דידי טקייורפ.5
לארשיל למשחה תרבחו םינגהו עבטה תושר וידחי ורבח םדאלו תימיה הביבסל ,יחל ,עבטל וז הקוצמ יוהיז ךותמ
.ץראה יפוח תרימש התרתמש תידוחיי תינכות

'ו-'ה תותיכל html טקייורפ .6
'ו-'ה תותיכ ידימלת םיפתתשמ הז טקייורפב . תונכית תועצמאב טנרטניאה תשרב םירתא םינוב הז טקייורפב
.ןמז ךרואל זוכירב תצמואמ תלוכיו הבוט המרב בשחמ תונמוימ ,תיסיסב תילגנא לש םינוירטירקב םידמועש

'ד תותיכל ירוד ןיבה רשקה טקייורפ.7
.בהזה ליגל תויתפכאו תוביוחמ ,תונלבוס ,הניתנ ,תובדנתה לש םיכרע םע בשחמב עדי תבלשמש תינכות
םייח יקרפב תקסועש תגצמ םינוב םידליה םע ףתושמ שגפמבו רפסה תיבל עובשב םעפ םיעיגמ םיבסה
.םיבסה לש

'ד-'ג תותיכל בשחמ בלושמ הקיתמתמ טקייורפ .8
.התיכה תמר לעמ אוה הקיתמתמב םהלש עדיהש םידימלת םירחבנ םירומה רדחב השענש יופימה יפ לע
.בשחמ תבלושמ הקיתמתמ דומלל ידכ תיעובש העשל םישגפנ םידימלתה

םירתא ילהנמ html 'ו התיכ .9
תורומה םע ףותישבו התיכב םידמלנש תועוצקמ ינש ורחביי .רפסה תיב רתא תא םילהנמ ולא םידימלת
.רפסה תיב רתא ךרד דמליי רתאה ילהנמו

תואירב םודיק םוי .10

רישעמה הרוהה םוי .11

ראזב םוי .12