תוסוכהו ןוריתורושק םייניעב לגו ןדיעתורושק םייניע רורד