ירוד ןיבה רשקה תינכות

,םיריעצה םירומהו םירגובמה םידימלתה לש תפתושמה תוליעפה תרגסמב
.דיתעה לא רבעה ןמ ףתושמ בשחוממ עסמ ונעצה
,תויושרתהה ןורכז :רבעה תונורכז תא םמע םיאשונ םה ,רוחאל תובר םימעפ הנופ םירגובמה לש םטבמ
.םהייח ךלהמב ווחש עגמהו תוחירה ,םילילצה ,תולוקה ,תוארמה
.דיתעה תריצי לש תשגרמה הכאלמב םיקוסע םה ,המידק בורל הנפומ םיריעצ לש םטבמ
:דיתעל רבעה ןיב רוביחב קסע וז תינכותב םירגובמה םידימלתל םיריעצה םירומה ןיב שגפמה
םיבסה לש םייחה תוחרואמ םיטרפ ודמל תודכנהו םידכנהו ,תושידחה תויגולונכטה תא ודמל תותבסה
.רגובמה לש וייח רופיסב קרפ תביתכ תועצמעב תיתחפשימה הירוטסיהב תומייוסמ תופוקת וקדבו
דחי םידכנה ובתכו ובשח תגצמה ףוסבו ותודלי תונשב םלועה הארנ דציכ "םידימלתה" ובתכ הדובעה ךלהמב
.םויהמ תורוד ינש דועב םלועה הארי ךיא םהידימלת םע

.הלבטבש תונומתה לע ץוחלל שי תוגצמה תא תוארל ידכ

ןור דכנהו הבהז אתבס
ינוי דכנהו הנח אתבס
רמע הדכנהו יפיצ אתבס
ךליל הדכנהו הלמרכ אתבס
זפ הדכנהו הלב אתבס
לג הדכנהו הזילע אתבס
יליג הדכנהו האל אתבס
רבנע הדכנהו הנח אתבס
םולשבא דכנהו ימענ אתבס