םיניינע ןכות
ריש
ס"היב תודוא
תלהנמה רבד
זוחמה ישגדה
רפסה-תיב תויומידק
רפסה-תיב ילהנ
תיתרבח הנמא
רפסה-תיב תוינידמ
ןוזח*
דוסי תחנה*
לע תורטמ*
תואנדס
תוחא יתורש
הלבח תובקעב םייניש לופיט
םילוצלצ חול
תוברתו הרבח תויוליעפ זוכיר
םשויאו רפסה תיבב םידיקפתה יופימ
חוקיפ-הלבק תועש


השדח ךרד לע םילועשכ"
ליבות איה ןאל םיעדוי דימת אל
הרירב םוש ןיא םימעפלו
ליבשה לע תכלל םיחרכומו
עיגנ יתמ םיעדוי אל םא םג ןכלו
תכשומ ךרדה ןאלו
דימת רוכזל שי
תאצל ונל םרג המ
"תכלל ונלחתה ללכב המלו


.הנהמו הבוט הנש אהתש


:םיבשומה תייסולכוא תא שמישו עשוהי תיבב הנש 53 ינפל דסונ ןמצייו רפס תיב
.קחצי -לתו רטנ רפכ ,עשוהי תיב ,םידוא
.םיצוביקה םע דומלל ופרטצהו םינש רפסמ ינפל רפסה תיב תא ובזע קחצי לת ידימלת
,תירוזאה הצעומב ךוניחה תוכרעמ דוחיא תרגסמב םייתנשכ ינפל
.םייפשו קחצי -לת םיצוביקה ידימלת רפסה תיבל שדחמ ופרטצה
.םידימלת 348 רפסה תיבב םידמול םויכ
,תושדח תותכ ופסונ ,רפסה תיבב ץופישו היינב ךילהת לחה דוחיאה תרגסמב
,םיבשחמו תרושקת רדח הירפס הנבמ
.לודג טרופס םלוא רפסה תיב חטשב הנבנ ןכ ומכ
:רפסה תיב לש יכוניחה ןויערל המילהב ושענ ותיינבו רפסה תיב שודיח
,יתביבס -יתרבחהו ,ידומילה ,ישיאה ןפב טרפה חופיט
.תידמימ ברה הנבהו רנדרג לש תובורמה תויצנגילטניאה חורב
,םירומו םירוה םידימלת -הירבחו "תיב" הווהמה תימונוטוא הדיחי הניה התכ לכ
,רפסה תיבו התכה ייחב תוברועמהו תוכיישה תשוחת תא קזחל תנמ לע הקוזחתו הלוהינל םיארחא
.םיכרע חופיטו תלוזל תישיא תוירחא חופיט
.לארשי ץרא יצע לש םיבר םינימ תללוכו הבר הייחמצה ,קוריב לבוט רפסה תיב
.התכל ץוחמו ךותב תידומילה הביבסל בר שגד ונשי
.תונווגמ הדימל הארוה יכרדבו תונוש תוביבסב דובעל םינמזומ םידליהתלהנמה רבד

( 6 ב"כ ילשמ) "וכרד יפ לע רענל ךונח"

םיבר םירגתא םיבצינ וז תכרעמ ינפב .וננמז תב הרבחה לש הזכרמב םידמוע טרפב רפסה תיבו ללכב ךוניחה תכרעמ
.הרבחהו היגולונכטה ,הלכלכה םוחתב

.ירסומה הייפוא בוציעל םורתלו התוא ןקתל ,תינדיתעה הרבחה ינפ תא בצעל רפסה תיב לש ותלוכיב

.ותלוכי יפ לע הרועמו בהאנ אהיו לבקתי ה/דלי לכ הב ,הליהק לש הריווא רצוות ,םיכנחמ ונא הב תרגסמב

תוכזה ונלוכ לע תלטומ .םינושה םירשכבו לכשמב ,הארמב תאטבתמה םידימלתה ןיב תונושה תא ןיבהל ונתלוכיב
,ויתויטנ ,טרפכ דימלת לש ותוישיא תא טילבנו דדוענ הב רשא תיביטרגטניא הרבחל םיכנחמ תויהל הבוחהו
.ויתונוצרו ויתונורשכ
תונוכנו תלוזב תובשחתה ,תיתצובקו תישיא תוירחא תליטנל תויורשפא תונמזמה תויוליעפ םוזייו עייסי רפסה תיב
.קקזנל רוזעל

דצב תיתרבח תוירחא תלבק תארקל שכרנ ךרע םניה רפסה תיבב הרבחה ייח
.רפסה תיבב תיכוניחה הריוואה תא רוצית התיכב תיתרבח היצקארטניא .תידדה הרזעל תונוכנה

.לארשי םעל םיידוחייה םיכרעה תאו לארשי תנידמב הרבחה תתשומ םהילעש םיכרעה תא דבכנ ונא

ונינפל תבצינה הלודגה המישמב ןימאהל אלא ,וננוצרו ונתנוכת ןורתיבו ונמצעב קר אל ןימאהל םירומה ונילע
,ןוגרפ ,הלועפ ףותיש ,תוחיתפ לע שגדה םשומ ובש םילקא רוציל תנמ לע ונתלוכיבש לכ תא השענ .הלדוג תובישחבו
.תוכיישו האנה
.םירוהו םירומ ,םידימלת ,רפסה תיבב םיפתושה לכ ןיב תובשחתהו הנבה ,הלבקו הניתנל תוביוחמ ךות הלא לכ

ומצע יפלכ יארחאו ברועמ ,ךייש דחא לכ שיגרי ובש.רפסה תיבב יבטימ םילקא חופיטב הבר תובישח םיאור ונא
.יח אוה הבש הביבסהו

.ינש תיב ונלוכל אוהש ,ונרפס תיב לע רומשנו הבהאב חפטל ךישמנ

.המצועו גושגש תנשו היירופ תיכוניח היישע תנש ,ןוחטבו םולש תנש היהת ה"סשת תנשש ,ונלוכל תלחאמ ינאבגר היתב

:יכ םינימאמ ונא

םהל ,הילפא וא העיגפ אלב ,דובכו ןוחטיב ,םולשב דמללו דומלל תוכזה רפסה תיב יאב לכל .א
.ףתושמה וא יטרפה םשוכרל וא

העיגפ אלב ידדה דובכ ךותמ העיד תעבהל שפוחהו ימצע יוטיבל תוכזה רפסה תיב יאב לכל .ב
.רחאב

.םירחא לש םהיתויוכז דבכל הבוח רפסה תיב יאב לכל .ג

םיארחאלו רפסה תיב לגסל עמשהלו רפסה תיב יללכ יפ לע לועפל רפסה תיב יאב לכ לע .ד
.םינושה םיאשונב

רפסה תיב יאבמ ימב תילולימ ןיבו תינפוג ןיב עוגפל ,רפסה תיב יאב לכ לע ,רומח רוסיא לח .ה
.ירוביצ וא/ו יטרפ ,אוהש שוכר לכבו


ןוזח
ימצע גוהינ תלוכי ילעב תיכרע הבישח םיליעפמה םירגוב חפטל תפאוש רפסה תיב תליהק
תוחתפתמ הדימל תוביבסב תדלומהו םעה תשרומל תוכייש תשוחת ךותמ םירחא תגהנהו
.תונתשמו

דוסי תוחנה
ןיב גולאידה תא תמדקמ ,רפסה תיב תליהקב עדיו םיכרע ,הפש לש ףתושמ הנבמ תריצי
.הב םיפתושה

תונגומ תשוחת דימלתל םיקינעמ תירפס תיב היישעב וידחי םילעופ םימזויה םירומו םירוה
.ותלוכי יוצימלו ותחלצהל םימרותו תוכיישו

,תוברתה ידומילב תויתריצי חתפלו אטבל ,רשעתהל הידליל רשפאל רפסה תיב תליהק לע
.הביבסהו תרושקתה ,תונמואה

לע תורטמ
.חיש תוברת לש תופתושמ תומרונ סיסב לע רפסה תיב תליהקב דימתמ גולאיד םויק
.וידימלת לע בוהאו חוטב םוקמכ רפסה תיב חופיט
.םלוע עדיב הרשעהו םידומילה תוינכותב תעדה ימוחת לכבו ,דוסיה תויונמוימב הטילשה םודיק
.תונושה ויתוליהק םע רפסה תיב לש רשק
ךוניחה תכרעמ ידעימ תרזגנה תומידק
,ינושלה ךוניחב הביתכה םוחתב תילאיצנרפיד הארוה ידי לע םידמול יגשיה םודיק
.םינווחמו הכרעה תומר יפ לע

רפסה תיב לש םלועה תסיפתמ תרזגנה תומידק
.הליהקבו רפסה תיבב חיש תוברת ידי לע ךמות ירפס תיב םילקא םודיק

רפסה תיבב םידיקפתה ילעב
בגר היתב :תלהנמ
שוטרפ הנפד :תינגס
יביבא הרובד :תצעוי
דנלסוא יבוק :גולוכיספ
, זר לגיס :םידומיל תוינכות תוזכר
זר לגיס ו-ד ,שוטרפ הנפד ג-א :תובכש תוזכר
ןוזפסוי לגיס :הפש תזכר
לבשא תיריע :ןוחטבו תוחיטב תזכר
רגנ תעפי :םילויט תזכר
סנגמ שיק ידע :הקיטמתמ תזכר
ויאמ תיגש:םיעדמ תזכר
ףסאילא תאיל :םיבשחמ תזכר
גנילירפ רומיל ,שור יליג :םיעוריא תזכר
שור יליג :תואנדס תזכר

הלהנמ ידבוע
רגילדנירג ההלב :תינלהנימ
דוד הידעס :תיב בא
:ס"היב תוחא

1994 רבוטקוא .ו ל"כנמ רזוח ךותמ -דיקפתה יוליממ תועבונה תולבגה

וא םידימלתמ האנה תבוט םושמ ןהב שיש תונתמ תלבקמ ענמיהל םירומה לע .1
תילמס הרוצב עיבהל תואבה תונתמל טרפ ,תיטרפ וא תצבוקמ הרוצב ,םירוההמ
םיצע תמורת ,םיחרפ ,םידימלת תדובעמ הרושת :ןוגכ) הרומל הדות וא הכרעה
.(ל"קקל

רפסה תיבב םידמולה םידימלתל רכשב םייטרפ םירועיש תתל יאשר וניא הרומה .2
.דיקפתה יולימ תעשב םידימלתה יניעל יכוניחה דסומה ימוחתב ןשעל ןיא תואירבו ךוניח ימעטמ
םיניינע לע עדימ תונותיעב םסרפי אל ,רפסה תיבב להנימ דבועו הרומ ,להנמ הז ללכבו ,הארוה דבוע
להנמה תאמ ךכל תושר לביק םא אלא,דבוע אוה ובש דסומה םוחתמ וא ,ודיקפת וא ותדובע םוחתמ םהש
םסרפמ אוה םא ןיב הארוה דבוע לע לח הז רוסיא .ודי-לע ךכל ךמסוהש ימ תאמ וא דרשמה לש יללכה
.םש םוליעב ןיבו ומשב ןיב ,רחא םדא תועצמאב


.ןיקתו ןוכנ םייח חרוא םויקל יחרכה יאנת אוה םעוציב .ונלש תינוגראה תוגהנתהב דוסיה ינבא םה םכינפלש םילהנה
.ההובג הייהת ונלש תינוגראה תוריהבה ךכ ,םהיפ לע לעפנש לככםילוצלצ חול

ןושאר רועיש 9:00-8:15
ינש רועיש 9:00-9:45
.רצחל לכוא םע תאצל ןיא .רצחל םיאצוי החוראה םויס רחאל קרו התיכב םילכוא םידליה הכלהמב לכוא תקספה 9:45-10:15
ישילש רועיש 10:15-11:05
יעיבר רועיש 11:05-11:55
הקספה 11:55-12:10
ישימח רועש 12:10-13:00
הקספה 13:00-13:15
ישיש רועש 13:14-14:10

:תורעה
,םידמלנה םינכתה תריקס :םויה םוכיסל שדקות ןורחאה רועישב הנורחאה העשה עבר
לע םהמ דומלל ןתינש םירחא םיעוריא ,דודיעל תויוארה תויתרבחו תוידומיל תויצאוטיס ןויצ
תוירחאה -םימרומ ויהי תואסיכהש גואדל שי התיכב םירועש /םידומילה םוי ףוסב .המודכו םיוסמ יתרבח ךרע תובישח
.ןגזמהו רואה תובכל שי .התיכב םירועישה תא הנורחא תמייסמה תכנחמה לע
.הידעסל תונפל שי התיכב/ רצחב עגפמ לכ
. 12:15 העשב םייתסמ םידומילה םוי 'ו םויב

תויונרות

לע ותוא גיצתו קתוע לבקת התיכ לכ ףסונבו םירומה רדחב חולה לע םסרופת תויונרות תותיכ תמישר
. םימי שדוח ךשמל התיכב חולה
.ותחגשה םוחתב השענל תוירחאב אשונ ןרותה ךנחמה
.ןיע רשק םמע ןיאש םיחטשב קודבלו רייסל בושח
.תלהנמל וא תוריכזמל דימלתה חולשל אלו ,הרזע תשקבל הנופה דימלת לכל הנעמ תתלו בישקהל שי
.(ירפס תיבה ןונקתב םינגועמה םיספטה י"פע ) תלהנמלו התיכה תכנחמל תונרותה חטשב שחרתמה גירח עוריא לכ לע חוודל שי
.תוקנל םידימלתה םע תאצל תכנחמה תוירחאב רצח תינרות התיכ
.הייקנ רפסה תיב רצחש אדוות תכנחמה ,דעומ דועבמ הפשא ףוסאל תויקשל גואדלו םירוזא י"פע םידימלתה תא קלחל שי
.תונרותה יולימ ןמזב םירוה תוחיש םייקל ןיא
.תותיכבו רפסה תיב רצחב עגפמ לכ לע הידעס תא עדיל שי
.תינרותה הרומה לע ,הקספהה ןמזב םידימלתה תוחיטב לע תוירחאה !ורכזםידימלת תודעו
.םיוסמ אשונ לע תיארחא היהת הדעו לכ .םידימלת תודעו ונומי התיכב
.הדעוה םוחתב תוירחאה יאשונ תא םידליה םע שארמ רידגהל בושח
.תודעוה ירבח ןיב היצטור ךורעל יאדכ שדוח ידמ
:תודעול תונויער
טושיק תדעו
(םילוח םידימלת םע רשק םירצוי) םילוח תדעו
.(תדלוה םויל תויוליעפ ןוגרא לע םיארחא) תדלוה םוי תדעו
.('וכו ןודיח ,טושיק :ומכ גחל תויוליעפ לע םיארחא ) םיגח תדעו


תדלוה ימי
.התיכב תדלוה ימי וגגחי שדוח/עובש ידמ
.הלא םיעוריאל תועתפה וא/ו דוביכה לע התיכה דעו ףותישב וטילחי תוכנחמה
.תדלוהה םוי ידליל תוכרב םובלא ןיכהל שי
.םהלש תוידוחייה תא ףקשמו ,תדלוהה םוי ידליל סחייתמה חול התיכב תולתל שי


םידליה ךרד עדימ תרבעה
.(םירוה דעו יבתכמ ללוכ) ותצפה ינפל רפסה תיב תלהנמ רושיא לבקל ךירצ ךמסמ לכ ,ל"כנמ רזוח י"פע
.םאתהב וריבסהלו םידימלתה ינפב ותוא אורקל התיכב תכנחמה לע הבוח – םירוהל אצויה ךמסמו רזוח לכ
.עובשה ישגדהו תינכותה לע םידימלתה םע רובעת תכנחמהו םידימלתה ינפב גצות תיעובש תינכות
תליחתב אצוי טבמה תירפס תיבה תיכוניחה היישעה ףוקיש :ותרטמ שדוחל טבמ םסרפתמ שדוח ידימ
שדוחל 20-ב תלהנמל ריבעהל התוירחאב (תיעוצקמ הרומ םג איה תכנחמ) תכנחמ לכ יזעול שדוח
.העשו םוי ,תורוכזת ,םיעוריאו םיסקט ,תוגצה ,םילויט תננכותמה תוליעפה תא

םיעוריאו םיסקט
גנילירפ רומיל -םיעוריאו םיסכט תיארחא
תעימשל תווצה ינפב אבותו לוהינ תווצב ךרעית םיפתושמה םיסקטה ימי רפסמ לע הטלחהה
.הנשה תליחת ינפל תוכרעיהה ימיב םהיתועד
.םיסקטה ןוגראו ןונכת יבגל תוכנחמה ןיב בבס ךרעיי
. סקטה יבגל ץעייתהלו רזעיהל תנמזומ תנגראמה תכנחמה
.םירומה רדחב חולה יבג לע ץפויו ,תוכרעהה תליחת ינפל ,תלהנמל רבעוי ונוגרא ןפואו סקטה ןכות
יללכ תניחבמ ןהו םינכתה תניחבמ ןה ,תותיכב הנכה ךורעל שי רפסה תיבב םייקתיש עוריא/סקט לכ ינפל
.םילבוקמה תוגהנתהה
.תכנחמה ידי-לע םיאתמה םוקמב הבישיו תרדוסמ הרוצב השעת םיפתושמ םיסקטל העגהה
.הידימלת תוגהנתה לע חיגשתו התתיכ םע בשת תכנחמ לכ סקטה ךלהמב
.םירוהה ללכ ונמזוי םהילא םיעוריא ינש לע םירוהה דעו ףותישב טילחת הבכש לכ ,הנשה תליחתב
.(םיירפס תיב איש ימיל ףסונב)
.םירוהה ללכ ונמזוי םהילא םיעוריאה ידעומ יבגל בתכב תלהנמה תא ןכדעל שי
.םירוה ףותישב םיירפס תיב ללכ םיעוריא ומייקתי ףסונב
.תונבל תוצלוחב םישובל ואובי םידימלתה ירפס תיב סקט לכב
.תוקד 10-7 ןיב ךרעיי סכטה .ונרפס תיבב וידחי תשוחתו עודי, ףותיש :ותרטמ – "עובש םירגוס"
.םינוכדעו תועדוה ,דמלנה אשונב הארקה ,ריש ,לגדה תפנה לולכי סכטה
.(דיקפת ילעב תויהל םיכירצ התיכה ידימלת לכ אל סכטב)


תוירפס תיב ץוח תויוליעפ

תוברת לס
.םהידעומו תויוליעפה יבגל ןכדועי רפסה תיב תווצו תובכשה תוזכרמ ינפב ואבוי תוברת לס ינכת
,האיציה ירושיא תא ףוסאלו קלחל תכנחמה תוירחאב ,רפסה תיבל ץוחמ תמייקתמ תוליעפהו הדימב
.תינופלט םדוק םוי םירוהה תא עדיית תכנחמה ,םירושיא םירסחו הדימב .האיציה ינפל םוי רפסה תיב תוריכזמל םשיגהלו
.(הנושאר םירוה תפיסאב םירוה עדייל שי).האיציה רקובב רפסה תיב תוריכזממ תינופלט םירושיא תלבקל תורשפא ןתנית אל
.תוליעפל םידימלתה לכ תאיצילו םירושיאל גואדל תכנחמה תוירחאב .תוליעפל תאצל יאשר וניא רושיא אלל דלי :םכתעידיל
,תוברתה לס תוליעפ תרגסמב הווחנ םתוא םינכתה יבגל התיכב הנכה ךורעל שי ,האיציה דעומ ינפל
.תוליעפה תשחרתמ וב םוקמבו העיסנב תוגהנתה יללכ יבגל תרוכזתו

םילויט
.ונתושרל דמועה ביצקתהו םידומילה תינכותל םאתהב ,םילויטה לס תא ףתושמב הנבת םירוה ףותישב םילויט תדעו
.ל"כנמ רזוחל םאתהב לויט ילהונ לע דיפקת תכנחמה
.םירוהה ידי-לע םותח רושיא תבייחמ רפסה תיבל ץוחמ תוליעפ לכ
,םירושיא םירסחו הדימב .האיציה ינפל םוי רפסה תיב תוריכזמל םשיגהלו םירושיאה תא ףוסאל תכנחמה תוירחאב
.תינופלט םדוק םוי םירוהה תא עדיית תכנחמה
.םימ ןקיר'ג ,םילויט קיתב דייטצת תכנחמה האיצי לכב
.הוולמ הרוהל גואדל תכנחמה תוירחאב
תוריכזמב אצמנה חוטיב ספוט לע םותחל םיוולמה תא חולשל שי
.םילויט תזכרל רוסמתו לויטה רחאל בושמ ףד אלמת תכנחמ לכ

הנושאר הרזע
:רפסה תיבב עצפנש ה/דלי
,םילוח תיבל וא םילוח תפוקל דליה תא תונפהל ךרוצ שי םא ,רפסה תיב תוריכזמל ואיבהל שי
.תכנחמ ידי-לע דימלתה הוולי
.עיגהל םשקבלו עוריאה יבגל םירוהה תא עדייל שי
.ומולשב שורדלו ברעה וא צ"החא תועשב דימלתל רשקתהל שי
.תלהנמ ףותישב םימי 3 רחאל תיב רוקיב ךורעל שי העיצפה רחאל ותיבב תוהשל בייח דימלתהו הדימב
.הנושאר הרזע תשגה אלל התיבה דימלת חולשל ןיא
.רפסה תיב תלהנמ תא עדייל שי הרקמ לכב


תויורדעיה

רפסה תיבב רידס רוקיב להונ
.ותורדעיה רחאל וירוהמ רושיא איבי וידומילמ רדעי רשא דימלת
.ס"היבל דימלתה תרזחהל אפור רושיא תבייחמ םימי השימח לעמ תורדעיה
(ינשה םויב רבכ) םיפוצר םיימוי רדענה דימלתה לש ותיבל תינופלט רשקתהל תכנחמה לע
.ותורדעיה תביס תא ררבלו
ךרוצה תדימבו ס"היב תלהנמ עודיו היינפ תבייחמ דימלתה לש םימי עובש לעמ תורדעיה
.רידס רוקיב תניצקו ס"היב תוחא
.דימלתה תחפשמ םע םואיתב םילוח רוקיבל גאדת התיכה תכנחמ ,תכשוממ תורדעיה לש םירקמב
םידימלתה םע רשק רוציל םידימלת דדועתו ,רמוחה תמלשהב םילוחה םידימלתל עייסת התיכה תכנחמ
.םמולשל לואשלו םילוחה


רפסה תיבמ םידימלת רורחש
רגובמ יוויל אלל םידומילה םוי םות ינפל איהש הביס לכמ רפסה תיבל ץוחמ דימלת ררחשל ןיא
.רמושל רבעוי תוריכזמה רושיא ,רפסה תיב תוריכזממ רושיאו
.רבחל עוסנל לכוי אל דימלתה םירוה רושיא אלל .וירוהמ רושיא איבהל בייח רבחל עסונה דימלת
. וירוהמ ינופלט רושיא לבקל לכוי אל דימלת-תוישיא םירוה תופיסא
,ידומילה ובצמ לע עדימ ןתמ ךרוצל דימלת-הרוה-הרומ ןיב ישיא שגפמ איה תישיאה החישה תרטמ
.דימלתה לש יתוגהנתההו יתרבחה
. תותיכה לכל םידיחא םימיב תיצחמ לכל םיימוי ךשמב הנשב םיימעפ ומייקתי תוחישה
.שארמ עובש תישיאה החישל תוישיא תונמזה קלחל שי
.עוצקמה יכנחממ תוכרעה ףוסאל תכנחמה תוירחאב .דימלת לכ לע םינותנ ףד זכרת תכנחמ לכ שגפמה תארקל
.תלהנמל ורסמי םיקתעה
.ץוחב םרותל םיכחמו ונמזוהש םירוה בקעל אל ידכ ,תוקד 10 – כ רצק תויהל בייח שגפמה
.רחא דעומב וא םירוה תלבק תעשל םירוהה תא ןימזהל שי תוכורא תוחישל


-יעוצקמ ןיב תווצ תובישי
. הנשב םיימעפ וכרעי בוליש תובישי
.תוישיאה םירוהה תופיסא ינפלו תיצחמ תארקל :הנשב םיימעפ ומייקתי תויגוגדפה תובישיה
.התיכ התואב םידמלמה עוצקמה יכנחמ לכו בוליש תווצ ,תצעוי ,תכנחמ ,תלהנמ :תוחכונ
:אבה רמוחה םע עיגהל תשקבתמ תכנחמה הז שגפמל
הקיטמתמב יופימ
.הפשב יופימ
.(קתעה תלהנמל שיגהל שי) .יתתיכ יופימ
.(תצעויה י"ע קלוחי ספוטה) םירועישב דימלתה דוקפת יבגל הכרעה ספוט םע עיגהל ושקבתי עוצקמה יכנחמ
.יתנשה הדובעה חולב ומסרופי םישגפמה ידעומ


-הכרעה יקדבמ
.דומיל תדיחי לכ םויסב הקיטמתמבו הפשב םיקדבמ וכרעי הנשה ךלהמב
.ל"תל םאתהבו ל"ת תזכרו ךוניחה תווצ י"ע ונכוי םיקדבמה
.םידימלתל תילאיצנרפיד ל"ת הנבת ,םיקדבמה תואצות י"פע
.תלהנמל םיקדבמה תואצות תא שיגהל שי


-תודועת
.רפסה תיבב תיתרבחו תידומיל הניחבמ דימלתה רבע םתוא םיכילהתה םוכיס תא תפקשמ הדועתה
.םידומילה תנשל ןורחאה םויבו ראורבפ/ראוניב :הנשב םיימעפ וקלוחי תודועתה
.תותיכה תוכנחמל תוכרעה תא ריבעהל עוצקמה יכנחמ לע :הדועתה תביתכ ינפל
.דימלת לכ םע תכנחמה לש תישיא החישב הוולי הנושארה תיצחמב הדועתה תביתכ ךילהת


ו"סשת ,ירפס -תיבה ןונקתה

,רפסה תיבב םיגוהנה תוגהנתהה יללכ תא טרפמ אוה .ונרפס תיבב תיתרבחה הנמאה שומימל ילכ אוה ירפס-תיבה ןונקתה
תנגומו החוטב תיתרבחו תידומיל הריווא רשפאל ותרטמ .העינמו לופיט ינפואל תוסחייתהב ,םתרפהל הפיכא יכרד רידגמו
.תפתושמ תוירחאו תונלבוס ,ידדה דובכ יסחי לע תתשומה .רפסה תיבב
.ונרפס– תיבב תילולימו תיזיפ תומילא ןיא

.ס"היב שוכר תתחשה /המילא תוברועמ /ס"היבב רגובמ תוכמסב העיגפ/ס"היבב רגובמל תויצ יא לש םירקמל הפיכא יכרד
:תוקספהב
הרהזא 1 בלש
:תוברעתה יכרד רפסמב טוקנל ןתינ הז בלשב ( רפסה תיבב דמלמה הרומ לכ =תכנחמ ) תכנחמה לש התעד לוקש יפ לע 2 בלש
דומצ דימלתה רשאכ .דימלתה לש יביטקלפר ךילהת תללוכה רורב תחיש לוהינ -
.הקספהה לכל וא קלחל תינרותה תכנחמל
:הלועש היעבל ןורתפ תאיצמ ללוכ דימלתל תכנחמה ןיב תישיא החיש לוהינ -
אשונב רוביח ,התיכל הזרכ תנכה ,תידומיל המישמ ,תולצנתה בתכמ תביתכ
.תחשוהש הז םוקמב דויצ תאבה ,יטנוולר אשונב התיכל תוליעפ תנכה ,תומילא
לש טבמ תדוקנ ךותמ ,הרקמה לע החיש התיכב להנל יוצר ,םימיוסמ םירקמב -
.( תויעב ןורתפל לדומ) הבוגתל תונוש תוביטנרטלא

התיכה תכנחמ עודיי
.תינופלט וא רשק תרבחמ תועצמאב) םירוהה עודיי


:רועישה ךלהמב

,התיכה תכנחמ עודיי
.( תינופלט וא רשק תרבחמ תועצמאב) םירוהה עודיי

,תומילא תוירקתב ברועמ היה ה/דימלתה םהב םינשנו םירזוח םירקמב
.תלהנמהו תכנחמה םע החישל ונמזוי וירוה
.התיכ לוהינ קיתב קיותי החישה דועית קתעה
ןפואב ותוגהנתה לע הטילש דבאמ ה/דימלתה םהב ,םיגירח םירקמב
דחא םע קתפ חלשת תכנחמה ,ותוא םיבבוסלו ול עירפמ/ןכסמה
.הרזע תשקבל תלהנמ/תוריכזמה לא םידימלתה
.ומיע יביטקלפר ךילהת תללוכה ,רורב תחיש ךרוצל רועישהמ העשוי דימלתה
ינופלט רשק - רשק תרבחמ תועצמאב - :םירוהה עודיי ןפואל עגונב הטלחה תלבק
תינכות שבגל הרטמב ,דימלתהו תכנחמה ,תלהנמה תוחכונב החיש ךרוצל ,רפסה תיבל רתלאל םירוה ןומיז -
.רפסה תיבב םידומילה םוימ העשוי דימלתה םוי ותואב .דיתעב םימוד םירקמב תרחא ביגהל דימלתל עייסתש
.תווצהמ הרומ וא תלהנמה תוירחא היהיו םידומילהמ דימלתה העשוי רתלאל רפסה תיבל םירוה ןימזהל ןתינ אל -ןמזב םיעיגמ "ןמציו"ל

:םירוחיא אשונל הפיכא יכרד
.הרוה תמיתח +רשק תרבחמל רוחיא בתכמ +תוריכזמב םושיר-1 בלש
.התיכה תכנחמ םע החישל ונמזוי וירוה ,םיקדצומ םניאש םירוחיא 3 רובצי רשא דימלת-2 בלש
.םידומילה םוי לכ ךלהמב תושר אלל רפסה תיב םוחת תא בוזעל ןיא


.רפסה תיב שוכרו יטרפ שוכר לע םירמוש "ןמציו"ב
.רצחבו םיתורישה ירדחב ,תותיכב ,רפסה תיב ילתוכ ןיב ןויקינה לע םירמוש
.תושר אלל םיטירפ םיחקול אל
.ותומלשב ומוקמל רבד לכ בישהל םידיפקמ


.רפסה תיבל תוחא ונלביק םרט ונרעצל

:הלבח תובקעב םייניש לופיט

.הממיב תועש 24 םייניש ילופיט הסכמה חוטיבמ םינהנ ךוניחה תכרעמ ידימלת ,ךוניחה דרשמ לכנמ רזוח פ"ע
:תואבה תולועפה תא עצבל םכילע ,אוהש םוקמ לכב וינישב לבחנ םכדליו הדימב
1700706707 :לט ,ךוניחה דרשמ י"ע רשואמה דקומל ןפלטל .1
.רות עובקלו הנואתה לע חוודל
.ג המוק ,הינתנ 24 ןמציו בוחר :האפרמה תבותכ
.רפסה תיבב ה/דימלת ה/דליה תויה לע רפסה תיבמ רושיאב דייטצהל .2
חוד גישהל שי ךשמה לופיטב ךרוצ שיו הלבחה תובקעב תרחא האפרמב ולפוט הדליה וא דליהו הדימב .3
.הלבח בקע עצוב לופיטה חודב יכ גואדל שי ,הלבחנש ןשב לופיטה תא טרפמה:ןמקלדכ להק תלבקמ קרטש הרש תרבג ,רפס תיב תחקפמ

,ץיבוקשומ תיב 12:30-14:00 'ג םוי
,והילא די 2 רפסמ השולשה בוחר
.ביבא לת
.1434 רדח 14 המוק
03-6896614 :ןופלט