םינייניע ןכות

רושיג ריש
הדובע רודיס
םירשגמ לש תונומת
םירשגמ תריחבל תונורקע ףד
רושיג אשונב תיוליעפ ךילהת
רושיגה לע םיבשוח המ רקס
רושיג והמ