ה"סשת עשוהי תיב ןמציו רפס תיב 'ה התכ

םלוע ילגמ

םישוחנ םישנא ואצי ,עודי אלו רתסנ היה םלועהמ קלח רשאכו ,םיללכושמ הרובחת ילכ ויה אל רשאכ ,תובר םינש ינפל
דציכ ריכהל ,םלועה לע דומלל התיה םהיתועסמ תרטמ .םלועה ילגמ ויה ולא .םישדח תומלוע תולגל ידכ םינרקסו םתעדב
.תושדח תואצמהו םידב ,םינילבת ,תורקי םינבא ,בהז :אצמנב םהיתוצראב התיה אלש הרוחס איבהלו יונב אוה
.םלועב עסמל םתיא תאצל ולכותו ,םילודגה םילגמה לש םהיתועסמ רחא ובקעת ,סלטאהו ץראה רודכ לע םתדמלש רחאל

:הדובעה יבלש
.המג -הד וקסו ,ולופ וקרמ ,ןלגמ ,סובמולוק רפוטסירכ :םיאבה םלועה ילגממ דחא ורחב .1
.הלגמה לע םינוש עדימ תורוקממ עדימ ושפח .2
:האבה ךרדב עדימה תא ומכס .3

:תוהז תדועת
:הלגמה םש
:הדיל תנש
:הדיל ץרא
:עסמל האיציה ץרא
:עסמל האיציה תנש
:עסמה תרטמ

(הנידמה לגד ,הלגמה תנומת)

:עסמה
הפמבו םילימב עסמה רואית םוכיס
ךרדב תויודדומתהו םיישק

(םויכ םוקמה לש םג ,תונומת ףיסוהל רשפא)

(הריחבל) :תישיא הביתכ
הלגמה לש ונמוימ ףד
ךלמל ,םירבחל ,החפשמל םיבתכמ

.תודדומתה יכרדו עסמה ךלהמב המליד ,ישוק ביבס הלאשל תוסחייתה*

:הכרעהל םינוירטירק
.רפס םהמ דחא ,תוחפל עדימ תורוקמ ינשב שומיש
.הלגמה לש יתימא ישוקל תסחייתמה הלאש
.הרורב הרוצב עסמה רופיס תא האיבמה עדיה םוכיס


הכרעהל ןווחמ


:טנרטניאב עדימ תורוקמ

www.bazz.co.i
www.tzafonet.org.il
lib.cet.ac.il
www.orianit.edu-negev.gov.il
www/mesila/exploration/maps.htm

1.12.2004 :השגה ךיראת
.לגיסו האל לש ליימיאל חולשל וא טקסיד יבג לע וא תספדומ תויהל הלוכי הדובעה
!החלצהב