Arcade יקחשמ


קיינס :קחשמה םש

ןקחשה
שחנ אוה ישארה
הברה גישהל איה ותרטמ
םיחופת
ןומייס :קחשמה םש

איה קחשמה תרטמ
םיעבצה ירחא בוקעל
דיורטסא :קחשמה םש

איה קחשמה תרטמ
םידיורטסאה תא דימשהל
הנטק תיללח תרזעב
לוגיע סקיא :קחשמה םש

איה קחשמה תרטמ
לוגיע סקיאב חצנל
סירתט :קחשמה םש

תונבילו תויבוק ליפהל
םיחוור ילב ןיינב
תויבוקה ןיב
: קחשמה תרטמ
הריב םישנאה לכל תתל
. ןחלושה ףוסל םיעיגמ םהש ינפל
: קחשמה תרטמ
. רודכה םע בלחה ינוטרק תא ץצופל
. שיבכה לע לופי רודכהש ! רוסא
: קחשמה תרטמ
םישנאה ינש תא ץיפקהל
. םתוא ליפהל ילב
םינולבה תא ףוסאל ךירצ
ביכרהלו תויתואה םע
. GAME-E הלימה תא
:קחשמה תרטמ
םירודכה תא רובשל
ומלעי םהש דע
םיטוח לש הירי ידי לע
םירודכה לע
:קחשמה תרטמ
טרופסה יפנע לכב חצנל
טרופסה ףנעל רובעלו
אבה
:קחשמה תרטמ
םיסוטמה תא ץצופל
םיליט תירי ידי לע
םירחא םירבד יניממ לכ תיריו