:ץראב


סקיפרומ ןולימ

תונומת שופיח

ךנ"ת

יטמוטוא דוקינ

ךוניחה דרשמ