ןאכ וצחל יטיריפ םתורו ןלוג ןתנוי םידימלתה לש םלועה תאירב אשונב תגצמ תוארל ידכ

ןאכ וצחל הוונ לבנע הדימלתה לש ונבר השמ אשונב תגצמ תוארל ידכ

ןאכ וצחל ימחלה המענו קיבמולוג ריאי םידימלתה לש תוגיהנמ אשונב תגצמ תוארל ידכ

ןאכ וצחל ןייטשניבור לבוש ו עובלוג ןדרי םידימלתה לש תוגיהנמ אשונב תגצמ תוארל ידכ

ןאכ וצחל ךופ ןוסח םיק הדימלתה לש תוגיהנמ אשונב תגצמ תוארל ידכ

ןאכ וצחל לבשא םליע דימלתה לש תוגיהנמ אשונב תגצמ תוארל ידכ

ןאכ וצחל ןהד ירמועו לטיפ לג םידימלתה לש ןוכיתה םיה תוצרא אשונב תגצמ תוארל ידכ

פושוטופב תונומת דוביע