תלהנמה רבד

( 6 ב"כ ילשמ) "וכרד יפ לע רענל ךונח"

םיבר םירגתא םיבצינ וז תכרעמ ינפב .וננמז תב הרבחה לש הזכרמב םידמוע טרפב רפסה תיבו ללכב ךוניחה תכרעמ
.הרבחהו היגולונכטה ,הלכלכה םוחתב

.ירסומה הייפוא בוציעל םורתלו התוא ןקתל ,תינדיתעה הרבחה ינפ תא בצעל רפסה תיב לש ותלוכיב

.ותלוכי יפ לע הרועמו בהאנ אהיו לבקתי ה/דלי לכ הב ,הליהק לש הריווא רצוות ,םיכנחמ ונא הב תרגסמב

תוכזה ונלוכ לע תלטומ .םינושה םירשכבו לכשמב ,הארמב תאטבתמה םידימלתה ןיב תונושה תא ןיבהל ונתלוכיב
,ויתויטנ ,טרפכ דימלת לש ותוישיא תא טילבנו דדוענ הב רשא תיביטרגטניא הרבחל םיכנחמ תויהל הבוחהו
.ויתונוצרו ויתונורשכ
תונוכנו תלוזב תובשחתה ,תיתצובקו תישיא תוירחא תליטנל תויורשפא תונמזמה תויוליעפ םוזייו עייסי רפסה תיב
.קקזנל רוזעל

דצב תיתרבח תוירחא תלבק תארקל שכרנ ךרע םניה רפסה תיבב הרבחה ייח
.רפסה תיבב תיכוניחה הריוואה תא רוצית התיכב תיתרבח היצקארטניא .תידדה הרזעל תונוכנה

.לארשי םעל םיידוחייה םיכרעה תאו לארשי תנידמב הרבחה תתשומ םהילעש םיכרעה תא דבכנ ונא

ונינפל תבצינה הלודגה המישמב ןימאהל אלא ,וננוצרו ונתנוכת ןורתיבו ונמצעב קר אל ןימאהל םירומה ונילע
,ןוגרפ ,הלועפ ףותיש ,תוחיתפ לע שגדה םשומ ובש םילקא רוציל תנמ לע ונתלוכיבש לכ תא השענ .הלדוג תובישחבו
.תוכיישו האנה
.םירוהו םירומ ,םידימלת ,רפסה תיבב םיפתושה לכ ןיב תובשחתהו הנבה ,הלבקו הניתנל תוביוחמ ךות הלא לכ

ומצע יפלכ יארחאו ברועמ ,ךייש דחא לכ שיגרי ובש.רפסה תיבב יבטימ םילקא חופיטב הבר תובישח םיאור ונא
.יח אוה הבש הביבסהו

.ינש תיב ונלוכל אוהש ,ונרפס תיב לע רומשנו הבהאב חפטל ךישמנ

.המצועו גושגש תנשו היירופ תיכוניח היישע תנש ,ןוחטבו םולש תנש היהת ז"סשת תנשש ,ונלוכל תלחאמ ינא


בגר היתב