רתאה ינוב

תרשכומ דואמ וניתיעיבש
תרדהנ הרובח ונא דחיבו

קיבמולוג ריאי
רתאה להנמ
רבד לכב ונל רזוע

יזנג ןדרי
הלועמ שממ
החלצהב רתאה תא הנבנ התיאו

זר םהוש
הרקי ןבא אוה
הרצ לכמ רומשי ונתואו

ימחלה המענ
המיענ ךכ לכ
הניב הברה תמרות ונלו

לבשא םליע
לזמ הברה ךכ לכ ונל איבמ
ללכו ללכ וילע רתוול םילוכי ונניאו

לדורט לבוי
לסרודכה תכלמ
לטרופה יפד לע םג תבככמו

רטסוא ינש
רשכומ דואמ
רתאה תא ונתיא אוה ףא הנוב

חיצנהל רפסה תיב רתא תא חילצנ ונלוכ דחיב