ונייח תא ובציעש םישיאו תופוקת
הדובע יפדו תויוליעפ אוצמל ולכות םירושיקה ךותב

קילאיב ןמחנ םייח

רמש ימענ

רונמ דוהא


ןמציו םייח


לארשי תשרומ

המוקתל האושמ