םיאבה םיכורב

,רפס תיב תווצ םע רשק רוציל ןתינ דציכ אוצמל ןתינ הז ףדב
.םכשומישל ל"אוד תובותכו תורשקתהל תועש

תולקב וסיפדהל ולכותש ידכ word ףדכ עיפומ ףדה

.ףדה תרימש /החיתפל ןאכ וצחל